انواع چای سیاه

انواع چای سیاه

چاي سياه

چاي سياه كه از اين پس چاي ناميده مي‏شود فرآورده‏ اي است كه تنها از جوانه‏ ها، برگها و ساقه‏ هاي ترد و جوان رقمهايي از بوته چاي كه مناسب براي تهيه چاي سياه مي‏باشند با بهره‏ گيري از شيوه ‏هاي پذيرفته شده چاي سازي كه پايه آن بر پلاس‏، مالش‏، تخمير (اكسيداسيون‏ 2)و خشك كردن است‏، بدست مي‏آيد.

گياه چاي

گياه چاي با نام علمي Camellia sinensis (Linnaeus) O. ***TEZاز جنس كامليا و از خانواده Theaceaeمي‏باشد. گياهي است كه در شرايط سرشتي )طبيعي‏(، رويش آن به بلنداي )ارتفاع‏ 9 (تا 15متر مي‏رسد و بلنداي گونه‏هاي كشت شده آن هنگام بهره‏برداري 55تا 85سانتيمتر است‏. چاي كشت شده بر پايه ويژگيهاي بالندگي‏، شكل و اندازه برگ داراي دو گونه و يك زير گونه است‏.

الف ـ گونه چاي چيني (Camellia sinensis)كه داراي بالندگي كند، بلنداي كم با برگهاي كوچك‏، باريك‏، كشيده و سبز تيره است كه با شرايط آب و هوايي سرد سازگار مي‏باشد.

ب ـ گونه چاي آسامي (Camellia assamica)با بالندگي تند (سريع)، برگهاي پهن و بزرگ كه با شرايط آب و هوايي گرم سازگار است‏.

ج ـ زير گونه چاي كامبوجي كه از ديد اندازه برگ و بالندگي ميان گونه‏هاي سردسير چيني و گرمسير آسامي است‏.

يادآوري ـ بوته‏ هاي چاي كشت شده در ايران بيشتر از دورگه‏ هاي چيني و آسامي و زيرگونه كامبوجي مي‏باشد.

برگ سبز ( Green Leaf)مناسب چاي سازي

به سرشاخه‏ هاي نو رسته بوته چاي گفته مي‏شود كه در برگيرنده جوانه پاياني (انتهائي‏)، برگهاي لطيف چاي‏، و ساقه نرم و آبدار بين آنها كه مناسب چاي سازي است‏، مي‏باشد.

رقم هاي چاي

نام‏ هايي است كه پس از تبديل برگ سبز چاي به چاي خشك با نگرش به ويژگيها و اندازه ذرات چاي به آن داده مي‏شود.

چاي قلم

به نوعي چاي گفته مي‏شود كه عمومأ از برگ هايي كه در طي عمليات مالش كاملا پيچيده شده و از توري نمره 10قابل عبور نباشد، بدست مي‏آيد.

چاي قلم ممتاز زرين TGFOP) Tippy golden flowery orange pekoc)

به نوعي چاي گفته مي‏شود كه عمومأ از برگهائي كه در طي عمليات مالش كاملا پيچيده شده و از توري نمره 10قابل عبور نباشد، بدست مي‏آيد.

چاي قلم ممتاز FOP) Flowery orange pekoc)

به نوعي از چاي قلم گفته مي‏شود كه به رنگ مشكي‏، نسبتأ پيچيده و نازك بوده و بلندتر از چاي بند 1-5-4مي‏باشد كه اين نوع چاي از برگهاي اول و دوم و ساقه مابين آنها در مراحل مالش تهيه مي‏گردد.

چاي قلمOP) Orange pekoc)

به نوعي از چاي قلم گفته مي‏شود كه به رنگ مشكي با پيچيدگي كم و ضخيم است‏. اين نوع چاي از برگهاي دوم و سوم و ساقه ما بين آنها در مراحل پاياني مالش تهيه مي‏گردد.

چاي شكسته

به نوعي از چاي باندازه متوسط (ريزتر از قلم و درشت‏تر از باروتي‏ )است كه بوسيله غربال با توريهاي نمره 10و 12استحصال مي‏شود ولي از توري نمره 14قابل عبور نيست‏.

چاي شكسته ممتاز زرينTGFBOP) Tippy golden flowery broken orange pekoc)

به نوعي از چاي شكسته گفته مي‏شود كه در مراحل اوليه مالش از غنچه و برگ اول و دوم تهيه شده است كه رنگ آن مشكي كاملا پيچيده همراه با زر است‏.

چاي شكسته ممتازFBOP)Flowery broken orange pekoc)

به نوعي از چاي شكسته گفته مي‏شود كه از اجزاي مختلف برگهاي لطيف در مراحل چاي سازي و عمليات سرت و طبقه‏بندي تهيه شده است كه پيچيده و رنگ آن مشكي مايل به خاكستري است‏.

چاي شكسته BOP)Broken orange pekoc)

به نوعي از چاي شكسته گفته مي‏شود كه از برگهاي بنجي‏، دو برگ و تك برگ در مراحل اوليه چايسازي(عمليات مالش)و همچنين در طي عمليات سرت و طبقه‏بندي (خرد شده توسط دستگاه اندروز)تهيه شده از مشخصه‏هاي آن كوتاه و رنگ آن مشكي و مشكي مايل به خاكستري است‏.

چاي باروتي

به نوعي از چاي خرد و ريز گفته مي‏شود كه با استفاده از غربال با توري نمره 14و 18جدا شده و از توري نمره 20قابل عبور نباشد.

چاي باروتي ممتاز زرينTGOF)Tippy golden orange fannings)

به نوعي از چاي باروتي‏، حاصله از عمليات چاي سازي در مراحل اوليه مالش كه از برگ اول و غنچه آن تهيه گفته مي‏شود كه رنگ آن مشكي دانه‏دار همراه با تك زر مي‏باشد.

چاي باروتي ممتازFBOPF)Flowery broken orange pekoe fannings)

به نوعي از چاي باروتي گفته مي‏شود كه از اجزاي مختلف برگهاي لطيف و غنچه‏دار است كه در مراحل چاي سازي و طبقه‏بندي تهيه مي‏گردد و رنگ آن مشكي مايل به خاكستري و دانه‏دار از مشخصه‏هاي آن است كه با استفاده از توري نمره 12قابل جدا شدن است‏.

چاي باروتي BPF) Broken pekoe fannings)

به نوعي از چاي باروتي گفته مي‏شود كه از اجزاي مختلف برگهاي لطيف‏، غنچه‏دار، بنجي‏، تك برگ و دو برگ كه در مراحل چاي سازي و همچنين هنگام عمليات سرت و طبقه‏بندي )خرد شده توسط دستگاه اندروز (تهيه مي‏گردد و مشخصه‏هاي ظاهري آن رنگ مشكي و مشكي مايل به خاكستري است كه با توري نمره 12و 14قابل جداسازي مي‏باشد.

گل باروتي PF) Pekoe fannings)

چاي زير غربالي با نمره 20و رو غربالي با نمره 30×40را گل باروتي مي‏گويند.

خاكه چاي

به نوعي از چاي گفته مي‏شود كه ريزتر از ساير ارقام بوده و با استفاده از توري با سايز 30×40و در مراحل چاي سازي‏، عمليات فرآوري و طبقه‏ بندي حاصل مي‏گردد. و رنگ مشكي و مشكي مايل به خاكستري از مشخصه‏ هاي بارز اين نوع خاكه چاي مي‏باشد.

خاكه چاي درجه يكPD ONE) Pekoe dust one)

اين نوع خاكه چاي اكثرا از برگهاي لطيف و غنچه‏ دار در حين مراحل مختلف چاي سازي و همچنين در مراحل تفكيك تهيه مي‏گردد و رنگ مشكي از مشخصه‏ هاي بارز آن است‏.

خاكه چاي درجه دو PD TWO)Pekoe dust two )

اين نوع چاي حاصله از انجام عمليات سرت و طبقه‏بندي (خرد شده توسط دستگاه اندروز)تهيه مي‏گردد و به رنگ مشكي و مايل به خاكستري‏، مي‏باشد.

جوانه غيرفعال (بنجي‏) Banjhi

به جوانه پاياني سرشاخه گياه چاي گفته مي‏شود كه به عللي از بالندگي خود باز مانده باشد. اين جوانه‏ ها بسيار باريك و لاغر و كوتاه هستند.

ماشين اندروز Androz

از اين ماشين براي خرد كردن چاي‏هاي درشت استفاده مي‏گردد. دور اين ماشين در هر دقيقه 120دور است و از دو غلطك كه داراي برجستگي و فرورفتگي مي‏باشد، تشكيل يافته است‏. چاي ضمن عبور از دستگاه ميان دو غلطك قرار مي‏گيرد و در اثر فشار خرد مي‏شود كه با توجه به نوع چاي تنظيم مي‏گردد. ماشين اندروز براي چاي‏هاي ساقه‏ دار بسيار مطلوب است و رنگ ظاهري چاي را تغيير نمي‏دهد. ميزان خاكه آن نيز كم است‏. كار اندروز طوري است كه در اثر فشار وارد شده‏، چاي را خرد نمي‏نمايد ولي بر ساقه آن اثر دارد.

طبقه‏ بندي:

چاي را از نظر ارزيابي فيزيكي به چهار گروه چاي قلم‏، شكسته‏، باروتي و خاكه تقسيم‏بندي مي‏كنند:

1-چاي قلم

1-1چاي قلم ممتاز زرين

2-1چاي قلم ممتاز

3-1چاي قلم

2-چاي شكسته

1-2 چاي شكسته ممتاز زرين

2-2 چاي شكسته ممتاز

3-2 چاي شكسته

3- چاي باروتي

1-3 چاي باروتي ممتاز زرين

2-3 چاي باروتي ممتاز

3-4گل باروتي

4-خاك چاي

1-4 خاك چاي درجه يك

2-4 خاك چاي درجه دو

2 thoughts on “انواع چای سیاه

  1. سلام وقت بخیر
    من چند کارتن چایی باروتی زرین خالص آشتی ۱۱۱دارم کمی اطلاعات در باره این نوع چای میخواستم و قیمت الانش چقدر است.
    ممنون

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *